Eğitim Modelimiz

Eğitim Modelimiz

Eğitim modelimiz Howard Gardner’ın çoklu zeka kuramına dayanmaktadır. Çoklu zeka kuramı zekanın çok yönlü olduğuna vurgu yapar. Bu kurama göre insan beyni; sözel-dilsel, mantıksal-matematiksel, müziksel-ritmik, görsel-uzamsal, içsel, kişilerarası, doğa ve bedensel-kinestetik zeka alanlarını içerir. Geleneksel eğitim bunlardan ilk ikisini yani sözel ve sayısal olanı dikkate almaktadır. Oysa biz artık biliyoruz ki tek yönlü beslenme nasıl metabolizma üzerinde olumsuz etkiler oluşturuyorsa, tek yönlü zeka beslenmesi de zihin gelişimini potansiyel olarak sınırlandırmaktadır. Sınıflarda görsel, bedensel, doğa ve müzik zekası gibi çoklu zeka eğitim alanlarını kullanmadaki amaç; öğrencilerin bu alanlardaki yeteneklerini mümkün olan en üst noktaya çıkarmak ve onların bu alanlardaki ilgi ve eğilimlerini bir araç olarak kullanarak, eğitim ve öğretim ortamlarını zevkli hale getirmek, dolayısıyla da öğrenme fırsatlarını arttırmaktır. Bu yüzden eğitim programımız tüm zeka alanları dikkate alınarak planlanmıştır.

Ayrıca programımızı hazırlarken, Reggio Emilia ve Montessori gibi yaratıcılığa vurgu yapan eğitim modellerinin prensiplerinden de esinlendik ve etkinliklerimize yaratıcılığı geliştirici nitelikler ekledik. Çünkü çocuklarda mevcut olan hayal gücü altın değerindedir ve bunu işlemeyi, kullanmayı ve hayata dökmeyi öğrenmeleri için uygun ortama ve motivasyona ihtiyaçları vardır. Bu ortamı çocuklarımıza sağlamak bizim öncelikli görevimizdir.

Eğitim programımızı hayata geçirirken “etkin öğrenme” yöntemini kullanmaktayız. Etkin öğrenme yönteminde çocuklar seyredip dinlemekle yetinmeyip bu süreci etkin olarak değiştirerek, hareket ederek ve bir şeyler yaparak katılırlar. Etkin öğrenme çocukların bağımsız olarak hareket ettiği ve araştırdığı,  malzemeleri serbestçe kullanabildiği ve keşfettiği bir ortamdır. Etkin öğrenme yöntemi çocuklara seçim yapma özgürlüğü tanır. Çocuklar ne yapacağına, nasıl yapacağına, hangi malzemeleri kullanacağına kendileri karar verir. Bu çocuğun engellenmesini önler, yaratıcılığını ve hayal gücünü kullanmasına fırsat tanır ve özgüven yaratır.

Önemli bilgi….

Bir eğitim programı ne kadar iyi hazırlanmış olursa olsun, aileler tarafından desteklenmediği sürece etkili olması düşünülemez. Çocuklarda kalıcı davranış değişikliklerinin gerçekleşebilmesi, programda planlanan öğrenme yaşantılarının ailede sürdürülmesi ile mümkündür. Ailelerin okulda verilen eğitime katılmaları ev ve okul arasında devamlılığı sağlayacağından programın başarılı olmasında etkili olacaktır ve ulaşılmak istenen hedefe en kısa yoldan varılmasını sağlayacaktır.

TOP